วันจันทร์, ตุลาคม 2, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและออกลิขสิทธิ์ ประเภทงาน ศิลปกรรม ลักษณะงาน จิตรกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและออกลิขสิทธิ์ ประเภทงาน วรรณกรรม ลักษณะงาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  1. สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและออกลิขสิทธิ์ ประเภทงาน วรรณกรรม ลักษณะงาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตามคำขอเลขที่ 423001 ชื่อผลงาน เว็บแอพพลิเคชั่น ภายใต้ชื่อ EasyCost-LRU ผลงานของ ผศ.ดร.ลภัสรดา พิชญาธีรนาถ ดร.สาธิยา กลิ่นสุคนธ์ นางสาวขนิษฐา หาระคุณ และดร.สุไพลิน พิชัย วันที่ทำการยื่น 5 ตุลาคม 2565

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย