วันศุกร์, ธันวาคม 8, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและออกลิขสิทธิ์ ประเภทงาน วรรณกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและออกลิขสิทธิ์ ประเภทงาน วรรณกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  1. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและออกลิขสิทธิ์ ประเภทงาน วรรณกรรม ลักษณะงาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตามคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ เลขที่ 424403 ชื่อผลงาน เว็บแอพพลิเคชัน ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผลงานของ ดร.สุไพลิน พิชัย ผศ.จารุวัลย์ รักษ์มณี นายดุลชาติ ศิริวัลลภ ดร.กิตติ ตันเมืองปัก สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วันที่ทำการยื่น 16 พฤศจิกายน 2565
  1. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและออกลิขสิทธิ์ ประเภทงาน วรรณกรรม ลักษณะงาน งานนิพนธ์ ตามคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ เลขที่ 423910 ชื่อผลงาน ปรัชญาศิลปะ (Philosophy of art) ผลงานของ รองศาสตราจารย์ไทยโรจน์ พวงมณี สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วันที่ทำการยื่น 31 ตุลาคม 2565
  1. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและออกลิขสิทธิ์ ประเภทงาน วรรณกรรม ลักษณะงาน งานนิพนธ์ ตามคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ เลขที่ 423911 ชื่อผลงาน การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทัศนศิลป์ (Preparation for professional experience in visual arts) ผลงานของ รองศาสตราจารย์ไทยโรจน์ พวงมณี สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วันที่ทำการยื่น 31 ตุลาคม 2565
  1. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและออกลิขสิทธิ์ ประเภทงาน วรรณกรรม ลักษณะงาน งานนิพนธ์ ตามคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ เลขที่ 424211 ชื่อผลงาน ภูมิปัญญาศิลปกรรมไทย (Wisdom of Thai Arts) ผลงานของ รองศาสตราจารย์ไทยโรจน์ พวงมณี สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วันที่ทำการยื่น 7 พฤศจิกายน 2565
  1. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและออกลิขสิทธิ์ ประเภทงาน วรรณกรรม ลักษณะงาน งานนิพนธ์ ตามคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ เลขที่ 423914 ชื่อผลงาน ทัศนศิลป์นิพนธ์ (Visual Arts Thesis) ผลงานของ รองศาสตราจารย์ไทยโรจน์ พวงมณี สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วันที่ทำการยื่น 31 ตุลาคม 2565
  1. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและออกลิขสิทธิ์ ประเภทงาน วรรณกรรม ลักษณะงาน งานนิพนธ์ ตามคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ เลขที่ 423917 ชื่อผลงาน การวิจัยทางทัศนศิลป์ (Research in visual arts) ผลงานของ รองศาสตราจารย์ไทยโรจน์ พวงมณี สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วันที่ทำการยื่น 31 ตุลาคม 2565
  1. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและออกลิขสิทธิ์ ประเภทงาน วรรณกรรม ลักษณะงาน งานนิพนธ์ ตามคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ เลขที่ 423916 ชื่อผลงาน ศิลปะและการออกแบบ (Arts and design) ผลงานของ รองศาสตราจารย์ไทยโรจน์ พวงมณี สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วันที่ทำการยื่น 31 ตุลาคม 2565
  1. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและออกลิขสิทธิ์ ประเภทงาน วรรณกรรม ลักษณะงาน งานนิพนธ์ ตามคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ เลขที่ 423912 ชื่อผลงาน ปรัชญาสุนทรียศาสตร์ (Aesthetics philosophy) ผลงานของ รองศาสตราจารย์ไทยโรจน์ พวงมณี สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วันที่ทำการยื่น 31 ตุลาคม 2565

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย