สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมทดสอบการนำเที่ยวใน 3 เส้นทาง ให้แก่ มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ – เฉพาะพื้นที่) บัตรสีชมพู ในพื้นที่พิเศษเลย

Spread the love

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของภาคี กลไกการขับเคลื่อนและเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ และได้กำหนดจัดกิจกรรมทดสอบการนำเที่ยวใน 3 เส้นทาง ให้แก่ มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ – เฉพาะพื้นที่) บัตรสีชมพู ในพื้นที่พิเศษเลย จำนวน 30 คน ในระหว่างวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2561 ณ พื้นที่พิเศษ 5 ทั้ง 9 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอนาแห้ว-ด่านซ้าย-ภูเรือ-ท่าลี่-เชียงคาน-เมืองเลย-ภูกระดึง-ภูหลวง-หนองหิน จังหวัดเลย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบสมรรถนะในการนำเที่ยว บุคลิกภาพ และเทคนิคในการแก้ไขปัญหาการเป็นมัคคุเทศก์อาชีพ ตลอดจนสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้จริง

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.