สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร ศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Spread the love
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร ศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

                 วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวเปิดพิธีการอบรมฯ ทั้งนี้การอบรมดังกล่าวฯ ยังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา รองประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (ประจำชุดที่ 3) จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (ประจำชุดที่ 3) จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเป็นวิทยากรบรรยาย และการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยให้ผู้เข้าร่วมอบรมฯ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดการอบรม และผ่านการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าห้องอบรมฯ ณ ห้องประชุมสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร ศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.