สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.เลย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาระบบการจัดการเครือข่าย” โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นกินดีอยู่ดีอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 25-26 ส.ค.2561

Spread the love

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.เลย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาระบบการจัดการเครือข่าย” โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นกินดีอยู่ดีอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 25-26 ส.ค.2561 ณ โรงแรมไอโฮเตล อ.เมือง จ.ขอนแก่นสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.เลย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาระบบการจัดการเครือข่าย” โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นกินดีอยู่ดีอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 25-26 ส.ค.2561 ณ โรงแรมไอโฮเตล อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พฤกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ เป็นประธานเปิดการประชุม ได้รับเกียรติวิทยากรจาก รศ.ดร.ฉัตรนภา พรมมา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, ผศ. ณชพงศ์ จันจุฬา ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาสุขภาวะชุมชนภาคใต้ตอนล่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผู้เข้าร่วมการประชุมคือ ตัวแทนจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นคู่ความร่วมมือ จาก 42 แห่ง แห่งละ 2-4 คน และคณาจารย์นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รวมทั้งสิ้น จำนวน 110 คน

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.