สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการสนับสนุนวิชาการพัฒนาระบบเกษตรกรรมเพื่ออาหารปลอดภัยโดยชุมชนท้องถิ่น”

Spread the love

วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการสนับสนุนวิชาการพัฒนาระบบเกษตรกรรมเพื่ออาหารปลอดภัยโดยชุมชนท้องถิ่น” ในช่วงวันที่ 28-30 มกราคม พ.ศ. 2562 จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพศูนย์และถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจำตำบล (ศบกต.) หลักสูตรผลิตข้าวปลอดภัย และหลักสูตรช่องทางการตลาดสินค้าทางการเกษตร มีวิทยากรประจำหลักสูตรทั้ง 3 หลักสูตร และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิชาการเกษตรผู้รับผิดชอบของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล แกนนำเกษตรกร และคณาจารย์ เข้าร่วมอบรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานในพิธีเปิดอบรม ณ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชั้น 4 อาคารสหวิทยาการสารสนเทศ (อาคาร 20) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.