สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยฝ่ายโครงการพระราชดำริฯ ได้กำหนดจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น

Spread the love

                             สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยฝ่ายโครงการพระราชดำริฯ ได้กำหนดจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่นในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในวันที่ 11 – 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมราษฏร์บำรุง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ให้แก่ครูและนักเรียน จำนวน 32 คน เน้นกิจกรรมจัดสวนและปลูกรักษาพืชสมุนไพร โดยมี ดร.เนตรนภา พงเพ็ชร และอาจารย์นฤมล โสตะ พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากร

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย