สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยฝ่ายโครงการพระราชดำริฯ ได้กำหนดจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น

Spread the love

                             สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยฝ่ายโครงการพระราชดำริฯ ได้กำหนดจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่นในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในวันที่ 11 – 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมราษฏร์บำรุง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ให้แก่ครูและนักเรียน จำนวน 32 คน เน้นกิจกรรมจัดสวนและปลูกรักษาพืชสมุนไพร โดยมี ดร.เนตรนภา พงเพ็ชร และอาจารย์นฤมล โสตะ พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากร

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.