สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากร ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ฯ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Spread the love

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินงานจัดทำวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัยได้ใช้เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยกำหนดขอบเขต ได้แก่ อาหาร วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์จัดคุณภาพให้เป็นวารสาร กลุ่มที่ 2 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2567) และอยู่ในฐานข้อมูลของ TCI

ในการนี้จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากร ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังกล่าว

ทั้งนี้ การตีพิมพ์บทความมีค่าใข้จ่ายในการตีพิมพ์บทความละ 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://tci-thaijo.org/index.php/vrurdistjournal/index

หรือติดต่อสอบถามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โทร. 0 2909 3036 ต่อ 331
E-mail: rdi_journalsci@vru.ac.th  หรือผู้ประสานงาน นางสาวปรียา ยอดจันทร์ โทร. 09 3172 5051

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย