สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ”

Spread the love

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ” ในวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมี ผศ.ดร.สุพรรณี พฤกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจาก ศ.์(เกียรติคุณ) ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ เป็นวิทยากรประจำกลุ่มวิทยาศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพ ผศ.ดร.นนทพงษ์ พลพวก และ ผศ.ดร.ปิยะวดี สราภิรมย์ เป็นวิทยากรประจำกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.