สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ ศาลจังหวัดเลย จัดอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเขียนโครงการและบริหารจัดการให้ประสบผลสำเร็จ”

Spread the love

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ ศาลจังหวัดเลย จัดอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเขียนโครงการและบริหารจัดการให้ประสบผลสำเร็จ” ให้กับบุคลากรของศาลจังหวัดเลย และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย จำนวน 69 คน ในวันที่ 17 มิ.ย. 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีนายวิฑูร วิมลเศรษฐ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเลย เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และมีอาจารย์เยาวพา กองเกตุ และอาจารย์วีระยุทธ สุโขยะชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย