สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Spread the love
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

           วันที่ 26 สิงหาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) และร่วมวางระบบการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน ณ ห้องประชุมคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสตร์ ชั้น 15 อาคาร 15 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมี ดร.เนตรนภา พงเพ็ชร รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ดร.วิศิษฐ์ศิริ ชูสกุล รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวฯ

 

Parinya Yakanta

ปริญญา ยะคันทะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย