สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของภาคี กลไกการขับเคลื่อนและเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่

Spread the love

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของภาคี กลไกการขับเคลื่อนและเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ และได้กำหนดจัด “กิจกรรมนำร่องเส้นทางท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษเลย” ให้แก่ มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ – เฉพาะพื้นที่) บัตรสีชมพู ในพื้นที่พิเศษเลย จำนวน 40 คน ในระหว่างวันที่ 2 – 4 กรกฎาคม 2561 ณ พื้นที่พิเศษ 5 ทั้ง 9 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอนาแห้ว-ด่านซ้าย-ภูเรือ-ท่าลี่-เชียงคาน-เมืองเลย-ภูกระดึง-ภูหลวง-หนองหิน จังหวัดเลย เพื่อเสริมสมรรถนะและทักษะในการเป็นมัคคุเทศก์มืออาชีพทำให้ธุรกิจการท่องเที่ยวในเขตจังหวัดเลยมีบุคลากรที่มีศักยภาพ ประสิทธิภาพ และคุณภาพส่งผลให้เกิดเป็นกลไกในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดเลยและจังหวัดใกล้เคียงอย่างยั่งยืน

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.