สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดการประชุมปรึกษาหารือและวางแผนการดำเนินงานโครงการ ภายใต้โครงการสนับสนุนวิชาการพัฒนาระบบเกษตรกรรมเพื่ออาหารปลอดภัยโดยชุมชนท้องถิ่น

Spread the love

วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดการประชุมปรึกษาหารือและวางแผนการดำเนินงานโครงการ ภายใต้โครงการสนับสนุนวิชาการพัฒนาระบบเกษตรกรรมเพื่ออาหารปลอดภัยโดยชุมชนท้องถิ่น กับตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคู่ความร่วมมือ 10 แห่ง โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พฤกษา เป็นประธานการประชุม ณ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชั้น 4 อาคาร 20 (อาคารสหวิทยากาสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.