วันอังคาร, ตุลาคม 3, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา

คลินิกวิจัย LRU

คลินิกวิจัย LRU

คลินิกวิจัย LRUสถาบันวิจัยและพัฒนา

ต้อนรับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสี้ยว เพื่อปรึกษาหารือในการวางแผนพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว และอื่น ๆ

ต้อนรับปลัดองค์การบร

Read More
คลินิกวิจัย LRUสถาบันวิจัยและพัฒนา

บริการคลินิกวิจัย ในการระดมความคิดเห็น ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจาก สำนักงาน การวิจัยแห่งชาติ (วช.) โปรแกรมที่ 7 และการเขียนบทความจากกระบวนการและงานวิจัย

Read More