วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
สถาบันวิจัยและพัฒนา

งานบริการวิชาการ

งานบริการวิชาการสถาบันวิจัยและพัฒนา

จัดพิธีมอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมโครงการ และมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ท้องถิ่นตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลยRead More
งานบริการวิชาการสถาบันวิจัยและพัฒนา

จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานที่สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ท้องถิ่นตำบลปากตมเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของมัคคุเทศก์/ผู้สื่อความหมาย และการบริหารจัดการสถานที่ท่องเที่ยวของชุมชนRead More
งานบริการวิชาการสถาบันวิจัยและพัฒนา

อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การประเมินผลกระทบทางสังคมกับงานพัฒนา Social Impact Assessment : (SIA) และการประเมินผลตอบแทน ทางสังคมจากการลงทุน Social Return on Investment : (SROI)Read More
งานบริการวิชาการสถาบันวิจัยและพัฒนา

โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านดงน้อย และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงจิ้งหรีดบ้านแสนตอ

กำหนดรูปประจำเรื่อง

Read More
งานบริการวิชาการสถาบันวิจัยและพัฒนา

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อจัดจำหน่ายและการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน” ให้กับกลุ่มเชือกมัดฟางอำเภอปากชม

จัดอบรมเชิงปฏิบัติกา

Read More