วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
สถาบันวิจัยและพัฒนา

ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริฯ

ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริฯสถาบันวิจัยและพัฒนา

ลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ลงพื้นที่เข้าร่วมประ

Read More
ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริฯโครงการพระราชดำริฯโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)

จัดเตรียมความพร้อมในการอบรมเชิงปฏิบัติ​การปรับปรุงภูมิทัศน์สวนไผ่​ ภายใต้โครงการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

                   

Read More