วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
สถาบันวิจัยและพัฒนา

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสับประรด

สถาบันวิจัยและพัฒนาโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสับประรด

ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสับปะรดและช่องทางการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย นอกจากนี้ได้ video conference กับทีมหัวหน้าแต่ละหมู่บ้านถึงความก้าวหน้าของโครงการดังกล่าว ฯ

ประชุมติดตามผลการดำเ

Read More
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสับประรด

ประชุมติดตามผลการดำเนินการระยะที่ 2 และวางแผนการอบรมให้กับพื้นที่ ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสับปะรดฯ

ประชุมติดตามผลการดำเ

Read More
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสับประรด

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานระยะที่ 2 และวางแผนการจัดทำคู่มือโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสับปะรดฯ

ประชุมติดตามผลการดำเ

Read More
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสับประรด

ประชุมวางแผนและติดตามความก้าวหน้าการทำงานระยะที่ 2 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสับปะรดฯ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

                   

Read More
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสับประรด

ประชุมติดตามความก้าวหน้าและวางแผนการดำเนินงานระยะที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสับปะรดฯ

                   

Read More
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสับประรด

ประชุมรายงานความก้าวหน้าการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ในชุมชนสังคม (Research Utilization for Community) ประจำปี 2562

                   

Read More
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสับประรด

ประชุมเพื่อเลือกผลิตภัณฑ์ในการแปรรูปสับปะรดให้แต่ละพื้นที่ ภายใต้โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสับปะรดและช่องทางการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

                   

Read More