ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 11 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อชุมชนเชิงสร้างสรรค์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (The Research and Innovation for Creative Communities towards Sustainable Development)

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอ

Read more

ขอเชิญชวนเข้าร่วมส่งบทความและส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับอุดมศึกษาในงาน “การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4”

ขอเชิญชวนเข้าร่วมส่ง

Read more

ขอเชิญชวนเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการระดับชาติราชภััฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 11 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อชุมชนเชิงสร้างสรรค์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (The Research and Innovation for Creative Communities towards Sustainable Development)

ขอเชิญชวนเข้าร่วมนำเ

Read more

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/บทความปริทัศน์ ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5

  ด้วยบัณฑิตวิท

Read more