ขอเชิญชวนส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 56

ขอเชิญชวนส่งผลงานวิช

Read more

ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรนครั้งที่ 15 ปี 2566 หัวข้อ “เมมเบรนสำหรับเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว” MST2023 (BCG economy)

ขอเชิญชวนเข้าร่วมประ

Read more

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (UMT Poly Journal) ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2566

ขอเชิญส่งบทความเพื่อ

Read more