สป.อว. ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้ที่สนใจมาร่วมออกรายการ “UniNet เครือข่ายเพื่อการศึกษาและวิจัย”

Spread the love

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) โดยสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (สบทศ.) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Workshop on Uninet and Computer Application : WUNCA) เป็นประจำทุกปี แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการได้ ดังนั้น เพื่อให้เครือข่ายของ สบทศ. ได้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัย สบทศ. จึงได้ดำเนินการจัดรายการสดออนไลน์ ภายใต้ชื่อ “UniNet เครือข่ายเพื่อการศึกษาและวิจัย” ซึ่งกำหนดจัดรายการทุกวันพุธ เวลา 15.00 – 16.00 น.

ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ จึงประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้ที่สนใจมาร่วมออกรายการ ตามวันและเวลาดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ ผ่านลิงค์ลงทะเบียน https://bit.ly/3oGOuwF ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้มอบหมาย นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ 02-333-3866 เป็นผู้ประสานงาน

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย