วันอังคาร, ตุลาคม 3, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา

สรุปประเด็น Loei Forum 2020 การพัฒนาโจทย์วิจัยและนวัตกรรมจังหวัดเลยอย่างสร้างสรรค์

สรุปประเด็น Loei Forum 2020 การพัฒนาโจทย์วิจัยและนวัตกรรมจังหวัดเลยอย่างสร้างสรรค์

กรอบประเด็นช่วงเช้า

เกษตร อาหาร และทรัพยากรพื้นถิ่น

ประเด็นสำคัญ>> ลด ละ เลิก การใช้สารเคมี  

ปัญหาที่พบ

 ต้นน้ำ

 • การขาดความตระหนักและองค์ความรู้ในเชิงลึก ในการทำการเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมี
 • ขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการทำการเกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิต/ลดการใช้สารเคมี
 • ขาดความรู้ในการวางแผนการผลิต
 • การแหล่งน้ำสำหรับการทำการเกษตร
 • ขาดการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน/ ขาดการจัดการพื้นที่
 • การปลูกพืชเชิงเดี่ยว และตามกระแส
 • เกษตรกรที่ทำเกษตรมีอายุค่อนข้างเยอะ

 กลางน้ำ

 • ขาดการเพิ่มมูลค่าจากผลผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์
 • ขาดข้อมูลงานวิจัยที่จะไปเพิ่มมูลค่าของสินค้า เช่นน้ำผึ้งสาบเสือ

 ปลายน้ำ

 • ต้องการเพิ่มช่องทางการตลาด
 • นโยบายภารรัฐ

การพัฒนาเมืองและการเรียนรู้

การวางผังเมือง

-มีการวางผังเมืองที่รองรับการเจริญเติบโตของความเป็นเมือง

-มีระบบการขนส่งสาธารณะที่ทั่วถึง เดินทางเข้าเมืองสะดวก

-การปรับปรุงทัศนียภาพทั้งก่อนเข้าเมืองและในเมือง

Smart City

-พัฒนา Digital Platform ในเมืองเลย ที่รวบรวมข้อมูลด้านแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พัก Landmark จุด Check-in และของฝาก

-Smart farm

-เพิ่มพื้นที่   Co-working Space ในเมืองเลยให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัย

สิ่งแวดล้อม

-การจัดพื้นที่สีเขียว พื้นที่สาธารณะ

-การจัดการขยะในท้องถิ่นตั้งแต่ต้นทาง

-การคัดแยกขยะรีไซเคิล

-น้ำเสียยังไม่ถูกออกแบบระบบการจัดการอย่างถูกต้อง

-มลพิษจากการเผาป่า

-การเปลี่ยนขยะเป็นผลิตภัณฑ์ เปลี่ยนของเสียให้มีมูลค่า

การพัฒนาการศึกษา

-คุณภาพการศึกษาต่างกันในโรงเรียนแต่ละแห่ง

-เกิดความเหลื่อมล้ำ “เด็กในเมือง/เด็กรอบนอก”  

-เพิ่มโอกาสในการค้นหาตัวตนของนักเรียน

 

สาธารณสุขเมืองเลย

-การส่งเสริมสุขภาพชุมชน

-ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ

-การจัดบริการสำหัรบผู้สูงอายุและผู้พิการ

-นวัตกรรมทางสุขภาพเพื่อลดการแออัดของการเข้ารับบริการในโรงพยาบาล

            เพื่อให้เกิดการพัฒนาให้เมืองเลยน่าอยู่ ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกมิติ ทั้งด้านการขนส่งมวลชน การศึกษา เศรษฐกิจ รายได้ เทคโนโลยี และสุขภาพ

อุตสาหกรรมและบริการ

จุดเด่น/จุดแข็ง/โอกาส อุตสาหกรรมและบริการ จังหวัดเลย

 • การท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีทุกอำเภอ

ผลผลิตน่าสนใจ เช่น อโวคาโด้
การพัฒนาเครื่องมือในการแนะนำ/เชื่อมโยงสถานที่ท่องเที่ยวแบบเดียวกันให้เกิดความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว

 • การท่องเที่ยวเชิงนวัตวิธีธรรม (ท่องเที่ยวทางเลือก)

สร้าง trend การท่องเที่ยวเฉพาะความสนใจ เช่น Art+Innovation creative tourism

การพัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตรให้น่าซื้อ
การนำนวัตกรรมมาสร้างอัตลักษณ์ให้นักท่องเที่ยวจำได้ เช่น Art in the Farm

 • ทรัพยากรธรรมชาติสวยงาม
 • วัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น ชาติพันธุ์ ไทดำ
 • การคมนาคมขนส่ง เนื่องจากอำเภอเมืองอยู่ศูนย์กลาง
 • ภาคค้าปลีก ค้าส่ง ร้านอาหาร ขนส่ง ที่พัก เกษตร มีโอกาสเติบโต มี GDP และกระจายรายได้ในจังหวัด
 • มีหน่วยงานภาครัฐที่คอยสนับสนุน คือ อทพ. ม.มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 • อาชีพที่มีแนวโน้มดี คือ มักคุเทศก์

ปัญหา/อุปสรรค

 • หน่วยงานที่จะสนับสนุนมีมาก ไม่ทำงานร่วมกัน งานซ้ำซ้อน การใช้เงินไม่ได้ประสิทธิภาพ ได้แต่ปริมาณ
 • การไม่มีเครื่องมือเชื่องโยงข้อมูล การทำงาน การส่งต่องานโดยเฉพาะหน่วยงานอื่นที่มีระดับเดียวกัน ไม่มีอำนาจสั่งการ
 • การไม่ได้คัดเลือกพื้นที่ที่จะส่งเสริม ควรมีการแบ่งเกรด A,B,C
 • นักท่องเที่ยวกระจุกตัวที่เชียงคาน ต้องหาจุดเด่นในอำเภออื่น
 • การทำผิดจากวัฒนธรรมดั้งเดิม มีการสำรวจความคิดเห็นชาวบ้าน(เป็นชมรม มัคคุเทศก์) สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เช่น การตักบาตรข้าวเหนียว
 • การพัฒนาด้านต่างๆ เป็นหารทำตามฟังก์ชั่นตัวเอง ไม่ได้ถามคนอื่น
 • ต้องหาแม่เหล็กใหม่ๆในอำเภออื่น มองทั้ง Customer jurney
 • ยังไม่มี Digital Platform ที่รวมข้อมูลนักท่องเที่ยวและแนะนำสถานที่เหมาะกับ life style ของเขา
 • การหาจุดร่วม ผลประโยชน์ของคนในชุมชน ไม่ใช่แค่ผฝ่ายเดียว
 • ความขัดแย้งขอคนในพื้นที่ กับคนที่มาลงทุ่นในจังหวัดเลย
 • ไม่ใช่ทุกชุมชนสามารถส่งเสริมเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวได้ (ควรผันตัวเองในชุมชนใน Value chain แทน เช่น Supply สินค้าแทน
 • เกิดสินค้าลอกเลียนแบบ เพราะไม่สามารถออกแบบสินค้าที่หลากหลายได้เอง
 • ไม่เกิดความยั่งยืน เมือรัฐออกมา ไม่เกิดความต่อเนื่อง

ความท้าทาย

 • การสร้าง Inventory ด้านนวัตกรรมที่ถูกต้องบน Digital Platform
  แบ่งกลุ่มเช่น ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ทางวัฒนธรรม
  ทำ Data และตรวจสอบความถูกต้อง (Do/Dont)
 • ลดความเหลื่อมล้ำ หาจุดวางตัวร่วมกันเพื่อให้ผลประโยชน์เกิดกับทุกภาคส่วน
 • การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน
 • การพัฒนาผู้ประกอบการท่องเที่ยว
 • การพัฒนาสินค้าของฝาก ให้สวยงาม น่าซื้อ พัฒนาแหล่งซื้อขาย เช่น ช่องทาง Online/Offline
 • การพัฒนา Digital Platform
 • การมีคณะกรรมการดูแลเรื่องโรคอุบัติใหม่
 • การรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆเพื่อบริการจัดการ เช่น ข้อมูลขยะทั่วเมือง

ต้องการปรับเปลี่ยนจังหวัดเลยไปสู่อุตสาหกรรมการทท่องเที่ยวและเกิดการบูรณาการอย่างยั่งยืน

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.