สหกรณ์ออมทรัพย์หนองลาดพรรณานิคมสกลทวาปี จำกัด เชิญประชุมวิชาการนานาชาตินักเรียน ม.ปลายและนักศึกษา ป.ตรี ครั้งที่ 1

Spread the love

สหกรณ์ออมทรัพย์หนองลาดพรรณานิคมสถลทวาปี จำกัด เจ้าของ 1)โรงเรียนนานาชาติหนองลาดพรรณานิคมสกลทวาปี 2)สถานพำนักบริบาลผู้อาวุโสหนองลาดพรรณานิคม 3)รีสอร์ทท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์หนองลาด 4)หอการแสดงนานาชาติสกลทวาปี 5)สหกรณ์การเกษตรหนองลาดรักบ้านเกิด จัดประชุมวิชาการนานาชาตินักเรียน ม.ปลายและนักศึกษา ป.ตรี ครั้งที่ 1 (1st International Conference for High School and Under graduate Student), 25-28 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ (Sakon Grand Palace) อ.เมือง จ.สกลนคร

สหกรณ์ฯ มุ่งส่งเสริมการลดช่องว่างการกระจายรายได้ระหว่างคนรวยและคนจนในประเทศไทย มุ่งส่งเสริมความเป็นนานาชาติให้เด็กไทยสามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลางในการสื่อสาร มีความสามารถทางการแข่งขันกับนานาประเทศทั่วโลก ใคร่ขอเรียนเชิญและขอความอนุเคราะห์จากท่าน ดังนี้

1. เรียนเชิญนักศึกษา ป.ตรี และคณาจารย์ ที่สนใจร่วมนำเสนอบทความเป็นภาษาอังกฤษหรือจีนกลาง
2. โปรดแจ้งความประสงค์การเข้าร่วมประชุมของนักศึกษา และคณาจารย์ รวมทั้งการเข้าร่วมเป็น Peer Review และ Chair Person ไปยังหมายเลข 081-811-5418 ภายใน 15 พฤศจิกายน 2564 เพื่อจัดส่งบทความให้คณาจารย์ประเมินและพิจารณา และโปรดชำระค่าเข้าร่วมประชุมก่อน 31 ธันวาคม 2564 หากบทความต้องมีการแก้ไข ต้องส่งบทความฉบับแก้ไขถึงคณะกรรมการโครงการไม่เกิน 15 มการาคม 2565 ที่ Email : Chanchai.P@ku.ac.th เพื่อจัดพิมพ์วารสารให้แล้วเสร็จภายใน 15 กุมภาพันธ์ 2565
3. บทความของนักศึกษา และคณาจารย์ที่ผ่านการคัดเลือกและได้แก้ไขแล้ว จะได้รับการตีพิมพ์รวมเล่มพร้อมบทความของ Keynote speaker และผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากไทยและต่างประเทศ ใน JIDSBM Vol1, FEB. 2022 ซึ่งจะแจกและเผยแพร่เฉพาะผู้ลงทะเบียน ในวันงานประชุมที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565

หมายเหตุ : คณะกรรมการไม่มีงบสนับสนุนค่าใช้จ่าย แก่นักศึกษาคณาจารย์ที่จะเข้าร่วมประชุมแต่อย่างใด ขอให้สถานศึกษาของท่านเป็นผู้อนุเคราะห์ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย