วันอังคาร, ตุลาคม 3, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวทุนวิจัยข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 งแต่วันนี้ถึง 16 สิงหาคม 2564

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 งแต่วันนี้ถึง 16 สิงหาคม 2564

วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

เนื้อความ :

          ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นส่วนราชการภายใต้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีภารกิจหลักในการให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมแก่นักวิจัย หน่วยงานใน ระบบวิจัยและนวัตกรรม ในประเด็นสำคัญของประเทศ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ รวมทั้งสหสาขาวิชาการ โดยมุ่งเน้นผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหาได้จริงอย่างทันท่วงที ทั้งเชิงวิชาการ เชิงเศรษฐกิจ เชิงสังคมและชุมชน และเชิงนโยบาย เพื่อใช้เป็นกลไกในการพัฒนาและแก้ปัญหาเร่งด่วนสำคัญของประเทศ และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญของแผนงานเชิงกลยุทธ์ด้านทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) พ.ศ. 2563-2565 โดยมีแพลตฟอร์ม 4 ด้าน คือ

                     แพลตฟอร์มที่ 1 การพัฒนากำลังคน ยกระดับสถาบันความรู้ และระบบนิเวศด้านวิทยาศาสตร์    วิจัยและนวัตกรรม

                    แพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม

                    แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมทั้งยกระดับการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศ

                    แพลตฟอร์มที่ 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ และลดความเหลื่อมล้ำ

            ในการนี้ วช. ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)   ให้ดำเนินการในแพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม และแพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมทั้งยกระดับการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรมของ วช. เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ จึงกำหนดกรอบการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม และมีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
1. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม.pdf
2.1 ขอบเขตการสนับสนุนทุนฯ สิ่งแวดล้อม.pdf
2.2 ขอบเขตการสนับสนุนทุนฯ เกษตร.pdf
2.3 ขอบเขตการสนับสนุนทุนฯ สัตว์เศรษฐกิจ.pdf
2.4 ขอบเขตการสนับสนุนทุนฯ สังคมสูงวัย.pdf
2.5 ขอบเขตการสนับสนุนทุนฯ สังคม.pdf
2.6 ขอบเขตการสนับสนุนทุนฯ อุตสาหกรรม.pdf
2.7 ขอบเขตการสนับสนุนทุนฯ โควิด 19.pdf
3. คู่มือนักวิจัย (ครั้ง 1 – 290664).pdf
4 รวมเล่มไฟล์กรอบการวิจัยปี 65 E-book.pdf
ข่าว : ประกาศอื่นๆ
วันที่ประกาศข่าว : 29 มิ.ย.64
ประกาศโดย : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 29 มิ.ย.64)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 1,811 ครั้ง

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย