สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ประกาศยื่นข้อเสนอโครงการ ประจำปี 2564

Spread the love
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ประกาศยื่นข้อเสนอโครงการ ประจำปี 2564

 

 ประกาศยื่นข้อเสนอโครงการ 

โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 2)

ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เห็นควรประกาศกำหนดโครงการ ประเภทที่ 2 ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 2) ภายใต้วงเงินงบประมาณ 670,000,000 บาท (หกร้อยเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน) โดยเห็นชอบให้การสนับสนุนภารกิจด้านการกระจายเสียงโทรทัศน์เป็นจำนวนทั้งสิ้น 207,000,000 บาท (สองร้อยเจ็ดล้านบาทถ้วน) ระยะเวลาเปิดรับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 8.30 น. จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น. เปิดรับข้อเสนอโครงการกดเพื่อดูรายละเอียด 

โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 8)

ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เห็นควรประกาศกำหนดโครงการ ประเภทที่ 2 ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 8) ภายใต้วงเงินงบประมาณ 18,000,000 บาท (สิบแปดล้านบาทถ้วน)  ระยะเวลาเปิดรับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 8.30 น. จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30 น. เปิดรับข้อเสนอโครงการกดเพื่อดูรายละเอียด 

ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หลัก : https://btfp.nbtc.go.th/Projects.aspx?fbclid=IwAR28ONTrTEvmpk3RozhmCoxl_FmAgXH4GZvKOxDcnaWTG66UVBgSwuL3SW4

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย