สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ขอแจ้งกำหนดการเปิดรับคำของบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จากหน่วยงานในระบบ ววน.

Spread the love

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ขอแจ้งกำหนดการเปิดรับคำของบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จากหน่วยงานในระบบ ววน. จากวันที่ 11 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17:00 น. โดยผู้ประสานหน่วยงาน สามารถยื่นคำขอผ่านระบบ NRIIS

*หมายเหตุ : ผู้ประสานหน่วยงานต้องอัพเดตข้อมูลหน่วยงาน และสร้างแผนงานก่อนที่นักวิจัยจะยื่นข้อเสนอโครงการพร้อมกำหนดระยะเวลาสำหรับการยื่นข้อเสนอโครงการของนักวิจัยในหน่วยงานให้ชัดเจน
เนื่องจากผู้ประสานหน่วยงานจะต้องจัดทำแผนงานและแผนปฏิบัติการให้เสร็จสิ้นก่อนหัวหน้าหน่วยงานกดส่งคำขอต่อ กสว. ภายในวันที่ 15 พ.ย. 2564 เวลา 17.00 น.*
โดยท่านสามารถข้าไปดาวน์ไหลดคู่มือการเสนอของบประมาณด้าน ววน. ประเภท Fundamental Fund ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หรือ คู่มืออื่นๆ ได้ที่ https://nriis.go.th/Manual.aspx

รายละเอียดคู่มือเพิ่มเติม

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย