วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวทุนวิจัย

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประชาสัมพันธ์…เปิดรับข้อเสนอโครงการเร่งการนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่บัญชีนวัตกรรมไทย : ด้านสิ่งแวดล้อม

จากนโยบายของรัฐที่ต้องการผลักดันประเทศไทยให้หลุดพันจากประเทศรายได้ปานกลาง โดยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งหนึ่งในมาตรการสำคัญ คือการกระตุ้นให้เกิดการสร้างธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยแหล่งที่มีการทำนวัตกรรมและวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีมากที่สุด คือ มหาวิทยาลัยของรัฐ และสถาบันวิจัยของรัฐ

ดังนั้น เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการภาคเอกชนกับนักวิจัยในมหาวิทยาลัยของรัฐ หรือสถาบันวิจัยของรัฐ ในการพัฒนาธุรกิจบนฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีศักยภาพทางการตลาด
สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จึงได้ดำเนินโครงการเร่งการนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่บัญชีนวัตกรรมไทย : ด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 6 โครงการ โดยสามารถส่งข้อเสนอโครงการเร่งการนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่บัญชีนวัตกรรมไทย : ด้านสิ่งแวดล้อม ไปที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการรวมทั้งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ https://www.nstda.or.th/home/sevices_post/research-gap-fund

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย