สำรวจความคิดเห็นต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 “ร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมยกการ์ดให้สูง เพื่อเราจะผ่านวิกฤตไปด้วยกัน” โดย เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง

Spread the love
สำรวจความคิดเห็นต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 “ร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมยกการ์ดให้สูง เพื่อเราจะผ่านวิกฤตไปด้วยกัน” โดย เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง

ขอเชิญท่านร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 “ร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมยกการ์ดให้สูง เพื่อเราจะผ่านวิกฤตไปด้วยกัน”

ลิงก์แบบสำรวจ : https://register.kpru.ac.th/RajabhatPoll/

ราชภัฏโพลล์ เพื่อการพัฒนาประเทศและท้องถิ่น

ความเป็นมาของ “ราชภัฏโพลล์”

มหาวิทยาลัยราชภัฏมีทั้งหมด 38 แห่งซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ มีหน้าที่หลักที่สำคัญคือการผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพ การวิจัยและสร้างนวัตกรรม การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และด้านอี่นๆ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญเชิงพื้นที่ (Area-based) มีบทบาทที่สำคัญในเรื่องของการพัฒนาท้องถิ่น และมีศักยภาพในการให้บริการชุมชนทั่วประเทศครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด มหาวิทยาลัยราชภัฏจึงมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงนโยบายของรัฐบาลมาสู่การพัฒนาท้องถิ่น (Local Economy) อันจะนำมาสู่การลดความเหลื่อมล้ำ และขจัดความยากจนในพื้นที่ต่างๆ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาที่สำคัญ คือ 1) การผลิตกำลังคน ซึ่งครอบคลุมทั้งการผลิตบัณฑิตคุณภาพ การพัฒนาครูให้สอดรับกับศตวรรษที่ 21 และการพัฒนาคนในชุมชน 2) สร้างผู้ประกอบการท้องถิ่นหรือผู้ประกอบการสร้างสรรค์ 3) การผนึกกำลังเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) (Sustainable Development Goals)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในทั่วโลกและประเทศไทย เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง จึงได้ร่วมมือกันเพื่อแสดงบทบาทและศักยภาพดังที่กล่าวมาข้างต้น ได้มีการรวมตัวกันของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อจัดทำ “ราชภัฏโพลล์ (Poll)” โดยได้มีการจัดทำเก็บข้อมูลเพื่อทำโพลล์ครั้งแรกเพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2563 เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการบริการจัดการ โดยเริ่มทำการสำรวจเวลา 08.00 น. ของวันที่ 9 พฤษภาคม 2563 และปิดการสำรวจ วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. ซึ่งภายในเวลาดังกล่าว สามารถเก็บข้อมูลได้ 26,637 คนครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศในเวลาอันรวดเร็วแสดงให้เห็นซึ่งศักยภาพในเชิงพื้นที่ และได้มุ่งมั่นในการเป็นตัวกลางที่ทำการสำรวจ ความคิดเห็น ความเชื่อ และพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ ในการวางแผน การพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือประเด็นที่อยู่ในความสนใจของประชาชน

ราชภัฏโพลล์ เพื่อการพัฒนาประเทศและท้องถิ่น

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.