ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม “การขออนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา”

Spread the love

ตามที่ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ร่วมกับสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ได้จัดโครงการอบรม “การขออนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา” ในวันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ผ่านทาง Zoom Cloud meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับความรู้และความเข้าใจในขั้นตอนการขอจดอนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตร อีกทั้งยังเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญในการจดอนุสิทธิบัตรในแต่ละด้าน เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาอันจะนำมาสู่การพัฒนาตนเอง พัฒนาผลงาน และพัฒนาองค์กรต่อไป

ในการนี้ที่ประชุมสภาข้าราชการที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ขอความอนุเคราะห์ท่านสนับสนุนบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น โดยมีค่าลงทะเบียนคนละ 500 บาท และขอความกรุณาประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการดังกล่าวให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านได้ทราบ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากต้นสังกัดแล้ว ผู้สนใจสมัครได้ที่ www.council-uast.com → ระบบลงทะเบียนออนไลน์ ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 087-177-7866, 089-8439880 หรือ email : council.staff123@gmail.com

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.council-uast.com/thai/filedata/โครงการอนุสิทธิบัตร.pdf

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย