อบรมการพัฒนาคุณภาพวารสาร เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพวารสารให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ TCI

Spread the love
อบรมการพัฒนาคุณภาพวารสาร เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพวารสารให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ TCI

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย