วันพุธ, กันยายน 27, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
โครงการพระราชดำริฯโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน

อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างจิตสำนึกและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในสวนสมุนไพร รวมทั้งพัฒนาพื้นที่ของโรงเรียน ตชด.

                          วันที่ 27-28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างจิตสำนึกและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในสวนสมุนไพร รวมทั้งพัฒนาพื้นที่ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเลย โดย 1.ดร.เนตรนภา พงเพ็ชร 2.อาจารย์นฤมล โสตะ 3.นางสาวกมลศรี ราษาวง พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวังชมพู อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.