อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ” กลุ่มการศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนากลุ่มวิจัย วันที่ 21-22 พ.ค.2561

Spread the love

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ” กลุ่มการศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนากลุ่มวิจัย วันที่ 21-22 พ.ค.2561 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริชั้น 4 อาคาร 20

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย