อบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาทักษะด้านการวิจัย” หัวข้อ การสร้างเครื่องมือการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (เชิงคุณภาพ)

Spread the love

อบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาทักษะด้านการวิจัย” หัวข้อ การสร้างเครื่องมือการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (เชิงคุณภาพ) วันที่ 24 พ.ค.2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ ชั้น 4 อาคาร 20

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย