ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยปี 2565

Spread the love

ด้วยสมาคมส่งเสริมการวิจัย มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในด้านการวิจัย โดยสมาคมจะจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย ในปี 2565 ดังนี้

  • การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ วันที่ 9-10-11 มีนาคม 2565 (3 วัน)
  • วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม ( MIXED METHOD ) วันที่ 17 -18 มีนาคม 2565 (2วัน )
  • เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารในประเทศและวารสารนานาชาติ วันที่ 24-25 มีนาคม 2565 ( 2 วัน)
  • การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและหน่วยสนับสนุนทุนวิจัย ( Project Management Unit – PMU ) วันที่ 21 – 22 เมษายน 2565 (2 วัน)

ทุกหลักสูตร อบรมระบบ ON – LINE โดยใช้โปรแกรม ZOOM และเก็บค่าลงทะเบียนในการอบรมแต่ละหลักสูตร ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดการอบรม และสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ WEBSITE “สมาคมส่งเสริมการวิจัย” หรือ www.rpa.or.th

จึงขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าวนี้ได้ โดยผู้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่างๆทั้งหมดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

สามารถติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร: 081-3033-127, 081-869-2370

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย