เข้าร่วมการลงนามความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง

Spread the love

เข้าร่วมการลงนามความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมการลงนามความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย