เข้าร่วมจัดนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการด้านการวิจัยฯ ณ ศูนย์จัดการความรู้การวิจัย ชั้น 1 อาคาร วช. 1 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Spread the love
เข้าร่วมจัดนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการด้านการวิจัยฯ ณ ศูนย์จัดการความรู้การวิจัย ชั้น 1 อาคาร วช. 1 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เดินทางตรวจเยี่ยมสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มอบนโยบายและเยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงาน ทั้งนี้ ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ดร.รุ่งกานต์ อินทวงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสับปะรดเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ เปรมชัย มูลหล้า อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคุณธนภร บุตรปัสสา รองประธานกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านสูบหมู่ 4 ตัวแทนชุมชน นำเสนอผลการดำเนินการโครงการจัดการองค์ความรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาวัฒนธรรมการทอผ้าของท้องถิ่นจังหวัดเลย กรณีศึกษาผ้าขิดมุกลายโบราณ ณ ศูนย์จัดการความรู้การวิจัย ชั้น 1 อาคาร วช. 1 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.