เข้าร่วมประชุมคณะทำงานระดับมหาวิทยาลัยและลงนามสัญญาการรับทุนการวิจัย โครงการสำรวจการปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19

Spread the love
เข้าร่วมประชุมคณะทำงานระดับมหาวิทยาลัยและลงนามสัญญาการรับทุนการวิจัย โครงการสำรวจการปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ดร.รุ่งกานต์ อินทวงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานระดับมหาวิทยาลัยและลงนามสัญญาการรับทุนการวิจัย โครงการสำรวจการปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19
โดยได้รับเกียรติจาก
– รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในฐานะผู้รับทุนแผนงานวิจัย มอบแนวทางในการดำเนินงานของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฎ และ
– รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย ชี้แจงเป้าหมายการดำเนินงาน
– อ.วิทเอก สว่างจิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ชี้แจงกระบวนการดำเนินงาน (งบประมาณ การรายงานและการติดตามผล)
ที่ประชุมรับทราบการดำเนินงานและลงนามสัญญาการดำเนินงานร่วมกัน

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.