เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงาน อว.ส่วนหน้า ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)

Spread the love
เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงาน อว.ส่วนหน้า ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย