เข้าร่วมประชุมผู้ประสานงานระบบ NRIIS ประจำปี 2565

Spread the love

เข้าร่วมประชุมผู้ประสานงานระบบ NRIIS ประจำปี 2565

วันที่ 4 กรกฏาคม 2565 ดร.รุ่งกานต์ อินทวงศ์ และนางสุพัตรา จันทร์รอด เข้าร่วมประชุมผู้ประสานงานระบบ NRIIS ประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00-16.00 น. ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ผ่าน Zoom Cloud Meeting

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย