เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ แผนงานการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรรค์เพื่อพัฒนาพื้นที่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่นปีที่ 2

Spread the love

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย