เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนและระดมสมองเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยของจังหวัดเลยนำเสนอทุนเดิมการทำงานในพื้นที่จังหวัดเลย กับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาพื้นที่ (บพท.)

Spread the love
เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนและระดมสมองเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยของจังหวัดเลยนำเสนอทุนเดิมการทำงานในพื้นที่จังหวัดเลย กับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาพื้นที่ (บพท.)

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พฤกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ดร.รุ่งกานต์ อินทวงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ในฐานะผู้บริหารหน่วยงานขับเคลื่อนการวิจัยภายใต้กระทรวง อว. เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนและระดมสมองเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยของจังหวัดเลยนำเสนอทุนเดิมการทำงานในพื้นที่จังหวัดเลย กับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาพื้นที่ (บพท.) เพื่อแลกเปลี่ยนวางกรอบการทำงานร่วมกัน และหารือประเด็นโจทย์วิจัยในพื้นที่จังหวัดเลย ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.