เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ การยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานอัตลักษณ์ “ภูมินิเวศน์วัฒนธรรม” สู่ความยั่งยืนของเศรษฐกิจฐานราก ในงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาคประจำปี 2565 (Regional Research Expo 2022)

Spread the love

เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ การยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานอัตลักษณ์ “ภูมินิเวศน์วัฒนธรรม” สู่ความยั่งยืนของเศรษฐกิจฐานราก ในงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาคประจำปี 2565 (Regional Research Expo 2022)

วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ การยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานอัตลักษณ์ “ภูมินิเวศน์วัฒนธรรม” สู่ความยั่งยืนของเศรษฐกิจฐานราก ในงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาคประจำปี 2565 (Regional Research Expo 2022) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย