เข้าร่วมเป็นวิทยากรในงานมหกรรมงานวิจัยและ วันนักประดิษฐ์ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 (Regional Research Expo and Inventor’s Day 2021) เพื่อบรรยายหัวข้อเรื่อง “การยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยว โดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาพื้นที่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่น”

Spread the love
วันที่ 17 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏและภาคี นำโดย ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย ผู้อำนวยการแผนงานการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาพื้นที่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่น ปีที่ 2 ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานมหกรรมงานวิจัยและ วันนักประดิษฐ์ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 (Regional Research Expo and Inventor’s Day 2021) เพื่อบรรยายหัวข้อเรื่อง “การยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยว โดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาพื้นที่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่น” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี แบบ Online ด้วยโปรแกรม Cisco Webex Meeting

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย