เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น เครือข่าย C-อพ.สธ. เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565

Spread the love

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย