วันศุกร์, ธันวาคม 8, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา

เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น เครือข่าย C-อพ.สธ. เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย