วันจันทร์, กันยายน 25, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนาโครงการ อพ.สธ.-มรล.

เข้าร่วม “สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน เครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำปี 2566”

วันที่ 2 – 3 กันยายน 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา พงเพ็ชร รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้าร่วม “สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน เครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำปี 2566” ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย