เชิญชวนอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ทั่วประเทศ รับฟังการบรรยายและถาม-ตอบ ปัญหาคาใจ เรื่อง สิ่งที่ควรรู้และแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้กองทุน ววน. โดย ศ.ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ผ่าน Facebook live วันที่ 26 ก.ค. เวลา 9.00 – 16.00 น.

Spread the love
เชิญชวนอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ทั่วประเทศ รับฟังการบรรยายและถาม-ตอบ ปัญหาคาใจ เรื่อง สิ่งที่ควรรู้และแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้กองทุน ววน. โดย ศ.ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ผ่าน Facebook live วันที่ 26 ก.ค. เวลา 9.00 - 16.00 น.

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย