เชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานชาติ ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๒ 

Spread the love

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จะจัดประชุมวิชาการระดับนานชาติ ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๒  สร้างสรรค์งานวิจัย สู่การพัฒนาท้องที่ยั่งยืน(Research Creativity towativity towarrds Sustainaable Deevelopment ) ในวันที่ 10 กรกฎาคม ๒๕๖๒  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนกวิจัย เป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และพัฒนาเครือข่ายความร่วมือด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจึงขอเชฺญบุตคลากรในหน่วยงานของท่านส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานชาติ ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๒  โดยส่งบทความวิจัยได้ตั้งแต่ วันที่  ๑ มกราคม -๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  ทางเว็บไซต์ http:eservice.yru.ac.th/nac2019

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.