เชิญชวนเข้าร่วมหลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัย “จับโจทย์มั่น จัดการแม่น”

Spread the love

เชิญชวนเข้าร่วมหลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัย “จับโจทย์มั่น จัดการแม่น”

การบริหารจัดการงานวิจัยเป็นกระบวน (Process) เริ่มตั้งแต่กำหนดโจทย์ (Research Question, Pain Points) การคัดเลือกนักวิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Stakeholder) การกำหนดงบประมาณวิจัย ผู้ใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย จนถึงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งส่งผลให้รูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนทั่วโลกที่เปลี่ยนไป และมีเทรนสำคัญ ๆ ในการใช้ชีวิต แบบ next normal ที่มีบทบาทสำคัญต่อชีวิตและระบบเศรษฐกิจในอนาคต สถาบันคลังสมองของชาติ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาผู้บริหารงานวิจัยโดยเฉพาะในระดับชุดโครงการและแผนงาน เพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง (Ecosystem Change) สามารถออกแบบและวางแผนงานวิจัยอย่างเป็นระบบ เพื่อส่งมอบผลลัพธ์ที่ตรงประเด็น (Relevant)

สถาบันฯ ได้กำหนดจัดหลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัย “จับโจทย์มั่น จัดการแม่น” Enabling the Next Normal Research from Systematic Research Design to Program Visualization ขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2565 ณ ห้องบอลรูม B ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหารจัดการงานวิจัยได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อก้าวไปสู่ชีวิตวิถีถัดไป (Next Normal) ในช่วงหลังสถานการณ์โควิด 19

ค่าลงทะเบียน

  • ท่านละ 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ชำระเงินค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 กันยายน 2565

ทั้งนี้ ท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์เพื่อสมัครเข้าร่วมหลักสูตรได้ก่อนที่ www.knit.or.th/web/RM2022

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

นางสาวพัชยา มาสมบูรณ์
โทรศัพท์. 02 126 7632-34 ต่อ 110
Email. patchaya@knit.or.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย