เชิญเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ International Conference on Biodivesity 2019:lBD2019

Spread the love

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สกอ โดยศูนย์นย์ความเป็นเลิศความหลากหลายทางชวีภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า และองค์การพิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตรืแห่งชาติ ได้กำหนดจัดการประชุมนานาชาติ International Conference on Biodivesity 2019:lBD2019 ในวันที่ 22 -24 พฤษภาคม 2562 ณ.โรงแรมเซนทราแกรน์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เพื่อเป็นเวทีระดับนานาชาติในการปสดงพลังความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านควมหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นวาระแห่งชาติ เกิดการทำกรอบนโยบายระดับชาติ ส่งเสริมการวิจัยแพัฒนาบุคลากร

ผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านเว็บการการประชุมวิชาการฯ  ภายใน วัน 30 เมษายน 2562

https://www.bedo.or.th/bedo/event-content.php?id=1168

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.