เปลี่ยนแปลงกำหนดวันจัดประชุมวิชาการ ขยายระยะเวลาส่งผลงานวิจัย และขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 10th PSU Education Conference (online) “Upskilling and Upscaling for Future Innovating Higher Education Quality”

Spread the love

เปลี่ยนแปลงกำหนดวันจัดประชุมวิชาการ ขยายระยะเวลาส่งผลงานวิจัย
และขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 10th PSU Education Conference (online)
“Upskilling and Upscaling for Future Innovating Higher Education Quality”
ระหว่างวันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2565

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้แจ้งกำหนดการจัดประชุมวิชาการ The 10th PSU Education Conference (online) “Upskilling and Upscaling for Future Innovating Higher Education Quality” ระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2565 พร้อมทั้งขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการด้านการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา ส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอแบบปากเปล่า หรือแบบโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านเว็บไซต์ https://educonf.psu.ac.th/ และขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าว โดยไม่มีค่าลงทะเบียน นั้น

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดประชุมวิชาการดังกล่าว เป็นระหว่างวันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2565 พร้อมทั้งขยายระยะเวลาการส่งผลงานวิจัยจนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2565 และขอเชิญชวนผู้สนใจลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมวิชาการผ่านเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 10 มิถุนายน 2565 โดยไม่มีค่าลงทะเบียน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณวิไลลักษณ์ ปรีชาพานิช สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ : 0-7428-9220
โทรสาร : 0-7428-9228
E-mail : educonf@g.psu.ac.th
Website : https://educonf.psu.ac.th/

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย