ขอเชิญเข้าร่วมงานนิทรรศการผลงานวิจัย และผลงานสิ่งประดิษฐ์ ของ กฟผ.”EGAT INNOVATION SHOWCASE 2019″

Spread the love

ด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ) มีกำหนดจัดงาน “EGAT INNOVATION SHOWCASE 2019” ภายใต้ Theme “EGAT Digital Transformation” ในระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช 1-2 สำนักงานกลาง กฟผ. จ.นนทบุรี เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานการวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมใหม่ๆ กฟผ. และพันธมิตร เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมได้เห็นถึงความสำคัญของงานวิจัย การประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ให้สังคมได้รับรู้และนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ และความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน

ในการนี้ กฟผ. จิงขอใคร่เรียนเชิญท่านและคณาจารย์ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานนิทรรศการดังกล่าว โดยมี ผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมเยี้ยมชมการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยและผลงานสิ่งประดิษฐ์ กฟผ. ในวังอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:30 น. ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช 1-2 สำนักงานกลาง กฟผ. จ.นนทบุรี และใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิต/นักศึกษาเข้าร่วมงานฯ โดยไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงาน และขอได้โปรดจัดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมงานนิทรรศการ มายัง กฟผ. ทางโทรสาร หมายเลข 0 2436 4990 หรือ E-mail: navapan.pir@egat.co.th หรือโปรดลงทะเบียนผ่าน Link ที่ https://goo.gl/forms/BBy0Y4Y59Z2TU3ox2 หรือโปรดลงทะเบียนผ่าน QR Code ภานในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562

ทั้งนี้ในส่วนของ กฟผ. ได้หมอบหมายให้ นางสาวนวพรรณ พิริยะพันธุ์ ตำแหน่ง วิศวกรระดับ 5 สังกัด ่ายวิจัยและนวัตกรรม หมายเลข 0 2436 4926 มือถือ 08 1710 1845 เป็นผู้ประสานงาน

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.