แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรสาร รายชื่อผู้ประสานงานฯ ของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

Spread the love
แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรสาร รายชื่อผู้ประสานงานฯ ของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

          ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติในคราวประชุมเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 รับทราบแนวปฏิบัติในการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอให้ส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคลตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นช่องทางการรับ-ส่งหนังสือราชการระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล นั้น

          เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรน่า 2019 ในปัจจุบันยังคงแพร่ระบาด และพบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) จึงได้ดำเนินการ Work From Home ซึ่งยังปฏิบัติราชการได้ตามปกติ ดังนั้น เพื่อให้การประสานงานและติดต่อราชการเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) จึงขอแจ้งที่อยู่ของสำนักงาน สวก. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรสาร รายชื่อผู้ประสานงาน เพื่อใช้เป็นช่องทางการติดต่อราชการ ดังนี้

  1. จัดส่งทางไปรษณีย์ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.เลขที่ 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
  2. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@arda.or.th
  3. หมายเลขโทรสาร 0 2579 7235
  4. รายชื่อผู้ประสานงาน นางสาวศศิพร ชนานันทพงศ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 2 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0896780196

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย